SearchNews

Báo cáo tình hình quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

06/05/2014 22:21

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống kê, báo cáo tình hình quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất trước ngày 30/5/2014.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống kê, báo cáo tình hình quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất trước ngày 30/5/2014.

Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có nội dung về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Tại Nghị định này, Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở trong việc theo dõi, báo cáo tình hình quản lý đối với loại nhà ở này.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống kê, báo cáo một số nội dung. Cụ thể, về số liệu nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, các địa phương báo cáo tổng số nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; trong đó có số lượng nhà ở đã bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/4/1994 và Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ và số lượng nhà ở còn lại chưa bán với diện tích sử dụng tương ứng (m²).

Bên cạnh đó, các cơ quan báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị.

Số liệu báo cáo được tính đến hết quý I/2014.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương thống kê, báo cáo số liệu nhà ở theo yêu cầu nêu trên và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất trước ngày 30/5/2014.

Theo Chinhphu.vn

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu