SearchNews

Hà Nội có quy định mới về tách thửa đất thành dự án độc lập

01/06/2022 07:31

Mới đây, lãnh đạo TP. Hà Nội đã có quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017 về việc thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thủ đô. Kể từ ngày 04/06/2022, Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, bổ sung một số nội dung Điều 8a về một số nội dung thực hiện đối với dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Cụ thể, để tách thửa cần đáp ứng các điều kiện sau: Khu đất phải liền thửa, không bị chia cắt; có ít nhất một mặt tiếp giáp với tuyến đường hiện hữu, hoặc tuyến đường theo quy hoạch, có khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung khu vực.

Đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác, kích thước các cạnh của thửa đất từ 10m trở lên. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, kích thước các cạnh của thửa đất từ 20m.

Cùng với đó, diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ tối thiểu từ 200m2 trở lên đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác; từ 400 m2trở lên đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và chiếm từ 10% trở lên so với diện tích khu đất thực hiện dự án.

Khu đất tách thửa nhìn từ trên cao
Từ ngày 04/06/2022, tại Hà Nội, đất tách thửa phải có một mặt tiếp giáp đường giao thông.
Ảnh minh họa

Điều 4 về việc lập danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác; kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện cũng được sửa đổi.

Cụ thể, UBND cấp huyện được giao căn cứ kế hoạch sử dụng đất của thành phố 5 năm 2021 - 2025 và các kỳ tiếp theo; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và các quy định hiện hành, định kỳ tháng 5 và tháng 9 hàng năm lập danh mục các dự án phải thu hồi đất; lập danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác, báo cáo Sở TN&MT tổng hợp, trình UBND TP. Hà Nội báo cáo HĐND TP tại kỳ họp giữa năm và cuối năm.

Mặt khác, UBND cấp huyện tổ chức xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện theo quy định, báo cáo TN&MT thẩm định, trình UBND TP. Hà Nội phê duyệt.

Ngoài ra, đối với dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, mỗi quý Sở TN&MT trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện theo hình thức nhận chuyển nhượng, quy mô của dự án chủ trì phối hợp với Sở QH&KT, UBND cấp huyện tổ chức rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất; đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, sự phù hợp quy hoạch xây dựng, trình UBND TP phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm để làm căn cứ thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng theo quy trình và quy định.

 

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu