SearchNews

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

12/08/2017 08:02

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đồng Nai.

quy hoạch sử dụng đất
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. Ảnh minh họa

Tỉnh Đồng Nai có 589.775 ha diện tích đất tự nhiên, theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh sẽ có khoảng 435.990 ha đất nông nghiệp, chiếm 73,92% diện tích đất trên toàn tỉnh.

Trong đó, chiếm đa số là đất trồng cây lâu năm với 194.746 ha, chiếm tới 44,67% diện tích đất nông nghiệp. Ngoài ra, tỉnh có 112.460 ha đất rừng đặc dụng; 25.291 ha đất rừng sản xuất và 24.948 ha đất trồng lúa.

Diện tích đất phi nông nghiệp của tỉnh là 153.785 ha, chiếm 26,08% diện tích đất tự nhiên trên toàn tỉnh. Từ 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh đã có 34.420 ha đất nông nghiệp được chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tiến hành tổ chức điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó phải rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các ngành, các địa phương trong tỉnh cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh;.

Cùng với đó, tỉnh phải xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ các nguồn lực nhằm bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; có chính sách, biện pháp phù hợp nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai cần quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho mục tiêu phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục việc bỏ hoang đất đã giao và cho thuê.

Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý những trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

(Theo Chính phủ)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu