SearchNews

TP. Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến cấp sổ đỏ

18/10/2018 11:15

Quyết định số 25/2018/QĐUBND được UBND TP. Hà Nội ban hành với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức thuộc địa bàn TP. Hà Nội kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐUBND được ban hành ngày 31/3/2017 của UBND TP. Hà Nội.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2018, nêu rõ sửa đổi, bổ sung tên Điều 7; Điểm f3 Khoản 1 điều 8; Điều 9; Khoản 1 điều 13.

Theo đó, tên Điều 7 được sửa đổi, bổ sung thành “Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, cấp GCN cho người được Ban quản lý khu công nghệ cao giao đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao”.

Điểm a Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung thành: “f.3) Tổ chức sử dụng đất là cơ sở tôn giáo: Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của Ban Tôn giáo về việc cơ sở tôn giáo được phép hoạt động”.

sổ đỏ
Hàng loạt quy định liên quan đến sổ đỏ được UBND TP. Hà Nội sửa đổi, bổ sung.

Điểm a, Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung thành: “a) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Giao Văn phòng Đăng ký đất đai trích lục bản đồ địa chính hoặc thuê đơn vị có tư cách pháp nhân hành nghề đo đạc bản đồ để đo đạc, lập Bản đồ hiện trạng hoặc bản trích đo (đối với nơi chưa có bản đồ địa chính); Lấy xác nhận về vị trí, ranh giới, tình trạng sử dụng đất không tranh chấp, khiếu kiện của UBND cấp xã nơi có đất. Trong thời gian không quá năm 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận những nội dung nêu trên.

Có văn bản gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch và chỉ giới đường đỏ. Chi phí cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ do đơn vị sử dụng đất chi trả theo quy định.

Đối với đất trụ sở của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, trụ sở, doanh trại của đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chưa phải làm thủ tục này; Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, trong đó, quy định khi xây dựng đơn vị phải làm thủ tục về quy hoạch - kiến trúc.

Trong thời gian không quá năm 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm cung cấp thông tin và có ý kiến trả lời.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế sử dụng đất, thực hiện thẩm định hồ sơ theo quy định; trình UBND Thành phố quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cho phép tiếp tục sử dụng đất bằng hình thức giao đất, cho thuê đất.

Thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá chín 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian này không bao gồm thời gian trích lục bản đồ, trích đo địa chính, lấy ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và xác nhận của UBND cấp xã).

Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, trong thời hạn ba 03 ngày làm việc phải có thông báo bổ sung (thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời hạn thực hiện thủ tục hành chính)”.

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu